Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 28/02/2022

Dit beleid wordt uitgegeven door :

Reload Yourself SC
Adres: Rue d’Alost 7, 1000 Brussel
E-mail: info@reloadyourself.be
ECB-NUMMER: BE 0782.694.582

Hierna “Reload Yourself” of “wij” genoemd.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens en het respect voor de persoonlijke levenssfeer van elke persoon die met ons in contact komt. Wij handelen met volledige transparantie, in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen over dit onderwerp, in het bijzonder de Algemene Verordening inzake de Bescherming van Persoonsgegevens (hierna de “GDPR” genoemd).

Dit informatiedocument over de bescherming van persoonsgegevens beschrijft de manier waarop wij uw gegevens verwerken en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de gegevens over u als betrokkene.

Het kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om te voldoen aan regelgevende, wettelijke of technologische ontwikkelingen. We nodigen u uit om het regelmatig te raadplegen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Reload Yourself SC is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de RGPD.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, kunnen het volgende omvatten

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnummer, nationaal nummer) ;
 • elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)
  familiegegevens (afstamming, burgerlijke staat, enz.);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst, moedertaal, gesproken taal/talen, enz;
 • beroeps- of onderwijsgerelateerde kenmerken (beroep, diploma, loopbaan, enz.)
  financiële gegevens (rekeningnummer, inkomensverklaring en gezinssamenstelling of andere documenten die de financiële situatie aantonen);
 • gegevens in speciale categorieën, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid;

in het algemeen, alle gegevens die door een ondernemer worden verstrekt om te beoordelen of wij zijn/haar dossier kunnen behandelen en hem/haar ondersteuning kunnen bieden.

Hoe verzamelen we de persoonsgegevens die we verwerken?

We verzamelen persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 • wanneer u uw persoonsgegevens aan ons meedeelt of wanneer u rechtstreeks met ons interageert (via e-mail, telefoon of post);
 • wanneer u een overeenkomst met ons aangaat;
 • wanneer we persoonsgegevens verzamelen van andere bronnen, bijvoorbeeld van een externe adviseur, de Kruispuntbank van Ondernemingen of een openbare bron.

Waarom verwerkt Reload Yourself SC uw persoonsgegevens?

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:

 • om onze diensten aan ondernemers aan te bieden (en te verbeteren) ;
 • om onze relatie met de ondernemers te onderhouden (en te ontwikkelen) (onder meer door middel van nieuwsbrieven);
 • om ons in staat te stellen activiteitenverslagen op te stellen die, met name op regelmatige tijdstippen, moeten worden ingediend bij onze subsidiërende autoriteiten of om te reageren op verzoeken van deze zelfde subsidiërende autoriteiten tijdens controle-audits.

Wat is de wettelijke basis voor onze verwerking?

Reload Yourself zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden en :

 • voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (artikel 6.1.b. van de RGPD) met het oog op het mogelijk maken of vergemakkelijken van een toekomstige contractuele relatie;
 • voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons;
 • voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld de verplichtingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Economisch Recht en het BTW-Wetboek met betrekking tot fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden;
 • of met het oog op onze legitieme belangen (beheer van eventuele geschillen, enz.);
 • of met uw toestemming.

Hoe lang bewaart Reload Yourself SC persoonsgegevens?

Reload Yourself bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken. Details over hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard in verhouding tot de nagestreefde doeleinden kunnen op verzoek worden verkregen via de contactgegevens vermeld in de paragraaf “Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen”.

Met wie deelt Reload Yourself SC persoonsgegevens?

De toegang tot de persoonsgegevens van de ondernemer binnen Reload Yourself is beperkt tot diegenen die toegang nodig hebben om de hierboven beschreven redenen. De toegang zal over het algemeen beperkt zijn tot de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het dossier van de ondernemer en de kantoorverantwoordelijke van Reload Yourself.

Om de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan Reload Yourself SC de persoonsgegevens van de ondernemer doorgeven aan derden. Deze derden-ontvangers zijn met name externe deskundigen die het team van Reload Yourself bijstaan in zijn activiteiten (met name externe deskundigen die betrokken kunnen zijn bij het dossier van de ondernemer, advocaten en andere consultants), medecontractanten die door de RGPD als “onderaannemers” worden gekwalificeerd (zoals IT- en hostingproviders, enz.), evenals overheidsinstanties indien Reload Yourself hiertoe wettelijk verplicht is.

Met uw voorafgaande toestemming kunnen sommige van uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden, zoals trustees, wettelijke vertegenwoordigers, magistraten of overdrachtsfirma’s.

Voor het verzenden van sommige van onze e-mailcampagnes gebruiken we de software van externe serviceproviders (bijv. MailChimp, Wikiflow). Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. We hebben geverifieerd dat dergelijke overdrachten worden gedekt door passende contractuele waarborgen die een niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan het niveau dat wordt vereist door de Europese wetgeving, zoals de modelcontractbepalingen van de Commissie.

In geen geval worden persoonlijke gegevens overgedragen en/of verkocht of gebruikt voor reclamedoeleinden.

Hoe beschermen we persoonlijke gegevens?

In alle omstandigheden zorgen wij voor een adequaat niveau van technische en organisatorische beveiliging van uw persoonlijke gegevens, om deze te beschermen tegen het uitlekken van gegevens, in het bijzonder verlies, vernietiging, openbaarmaking, onbevoegde toegang of misbruik. Als u echter een datalek ontdekt of vermoedt, vragen we u om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • het recht op toegang en het recht om te weten dat Reload Yourself uw persoonsgegevens verwerkt;
 • het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen (voor grote papieren kopieën kan een administratieve kost worden aangerekend);
 • het recht op verbetering van de verwerkte gegevens;
  in bepaalde omstandigheden (met name wanneer de persoonsgegevens door u werden verstrekt en het niet langer noodzakelijk is dat Reload Yourself ze verder verwerkt), het recht om de betrokken persoonsgegevens te wissen;
 • wanneer Reload Yourself persoonsgegevens verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming voor een dergelijke verwerking, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna Reload Yourself de betreffende verwerking zal beëindigen. In een dergelijk geval, en indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de levering van onze diensten, is het mogelijk dat wij u niet langer al onze diensten kunnen leveren;
 • het recht op overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteprotectiondonnees.be

Pressestraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Voor meer informatie over klachten en beroepsmogelijkheden kunt u de volgende pagina van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-uneplainte

U kunt uw wettelijk recht op kosteloze toegang tot en verbetering van uw gegevens uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek daartoe, samen met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart, te richten aan uw contactpersoon bij Reload Yourself of aan het adres info@reloadyourself.be.

Cookies

Onze website bevat “cookies”. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door de server van de site en opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Het houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een aantal gegevens met betrekking tot dat bezoek.

Het gebruik van cookies vereist het verzamelen van persoonlijke gegevens over de gebruiker.

Onze website gebruikt drie soorten cookies

 • technische cookies, die essentieel zijn voor de goede werking van de site en het browsen mogelijk maken;
 • analytische cookies, die worden gebruikt voor statistische doeleinden om het publiek voor de verschillende inhoud en secties van onze site te meten, te evalueren en beter te organiseren;
 • marketingcookies, die worden gebruikt om de gebruikerservaring van onze bezoekers te personaliseren door hen relevante inhoud aan te bieden/met als doel advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de gebruiker.

Voor het gebruik van analytische en marketingcookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Door verder te surfen op de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met deze bepalingen.

Wij kunnen dit cookiebeleid te allen tijde eenzijdig wijzigen. We raden u daarom aan dit document regelmatig te raadplegen.

Soorten cookies die we gebruiken
 
Cookievoorkeuren beheren

Cookie-instellingen

U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de bovenstaande knop te klikken. U kunt dan terugkeren naar de cookie-toestemmingsbanner en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming onmiddellijk intrekken.

Daarnaast bieden browsers verschillende methoden voor het blokkeren en verwijderen van cookies die door websites worden gebruikt. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u links naar ondersteunende documenten voor het beheren en verwijderen van cookies voor de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, raadpleeg dan de officiële ondersteuningsdocumenten voor uw browser.

Wijzigingen aan dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Reload Yourself kan te allen tijde, om verschillende redenen, correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan haar beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens. Reload Yourself zal de ondernemers hiervan echter per e-mail op de hoogte brengen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De meest recente versie van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van Reload Yourself kan op elk moment geraadpleegd worden op de bovenvermelde website en kan u op verzoek toegestuurd worden. Wij nodigen u uit om deze regelmatig te raadplegen.