Algemene facturatievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle diensten van SC Reload Yourself (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Aloststraat 7 en ingeschreven bij de ECB onder het nummer 0782.694.582).

Artikel 1: DOEL

Deze algemene facturatievoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle diensten die SC Reload Yourself levert.

Door in te stemmen met een contract met SC Reload Yourself, aanvaardt de medecontractant uitdrukkelijk deze voorwaarden en doet hij afstand van het recht om zich te beroepen op zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, die kunnen voorkomen op zijn brieven, bestelbons of andere documenten, tenzij SC Reload Yourself er uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van doet. 

SC Reload Yourself kan te allen tijde, om diverse redenen, correcties, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen aan haar algemene voorwaarden. Indien SC Reload Yourself beslist om deze algemene voorwaarden te wijzigen, wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht en krijgt ze de meest recente versie van de algemene voorwaarden toegestuurd (deze kan ook op elk moment op verzoek aan de andere partij worden overgemaakt).

Door het ondertekenen van een ondersteuningsovereenkomst met SC Reload Yourself en/of het plaatsen van een bestelling bij SC Reload Yourself, wordt de medecontractant geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te hebben aanvaard.

In het geval dat één van de bepalingen van deze voorwaarden als nietig wordt beschouwd krachtens een huidige of toekomstige wettelijke of reglementaire bepaling, of krachtens een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft en uitgaat van een bevoegde rechtbank of instantie, verliest enkel de ongeschreven geachte bepaling haar uitwerking, terwijl alle andere bepalingen van deze voorwaarden hun bindende kracht behouden.

De tijdelijke of definitieve niet-toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden door SC Reload Yourself, vormt geen verklaring van afstand vanwege SC Reload Yourself van de andere bepalingen, die hun uitwerking blijven behouden.

Artikel 2: PRIJZEN

De op de factuur vermelde prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW overeenkomstig de ter zake op SC Reload Yourself toepasselijke reglementering.

Artikel 3: BETALINGSVOORWAARDEN

Het totaalbedrag van de factuur dient gestort te worden op de bankrekening van SC Reload Yourself die op de factuur vermeld staat, met vermelding van de referenties die op de factuur vermeld staan. De factuur is betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur of, bij gebrek aan vermelding, binnen de wettelijke termijn. Geen enkele inhouding op de betaling, noch enige wijziging, mag worden uitgevoerd door de medecontractant om welke reden dan ook.

Artikel 4: GESCHILLEN

Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient uitsluitend per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres info@reloadyourself.be, binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn door de medecontractant en kan geen enkele betwisting meer in aanmerking genomen worden.

Artikel 5: TOEPASSELIJK RECHT EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID

In geval van geschil is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Franstalig gedeelte, bevoegd.